Kvalitetna notranja revizija za varno in učinkovito poslovanje organizacij

Pri proračunskih uporabnikih je notranja revizija temeljnega pomena, saj zagotavlja neodvisna zagotovila in priporočila, ki pomagajo varovati organizacijo pred poslovnimi tveganji in izboljšati njeno poslovanje. Notranja revizija ni enakovredna notranji policiji. Zato je bistveno, da vsak proračunski uporabnik uporablja notranje revizijske storitve in s tem zmanjšuje tveganje svojega poslovanja v današnjem poslovnem svetu.

Krepitev organizacije z neodvisnim ocenjevanjem

Notranja revizija predstavlja neodvisno in nepristransko dejavnost, ki vključuje dajanje zagotovil in nasvete za izboljšanje delovanja organizacije ter zvišanje njene dodane vrednosti. S sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in celotnega upravljanja organizacije, pomaga organizaciji pri uresničevanju njenih ciljev.

Oblikovanje zagotovil, obvladovanje tveganj in priporočila za izboljšave v organizaciji

Notranja revizija ima nalogo, da oblikuje zagotovila o ustreznem delovanju notranjih kontrol, ukrepov za obvladovanje morebitnih tveganj in podaja priporočila za izboljšave, kjer je to potrebno. Namen notranjerevizijskega posla je, da se notranji revizor osredotoči predvsem na pretekle dogodke in procese ter pridobljene ugotovitve uporabi za izboljšanje poslovanja. Učinkovitost notranje revizije je Zelo je učinkovitost notranje revizije odvisna od kontrolnega okolja, v katerem deluje notranji revizor.

Tri obrambne linije za varovanje organizacije

Sodobna ureditev sistema nadzora vključuje tri obrambne linije, pri čemer je notranja revizija ena izmed njih. Prva obrambna linija, Vodstvo organizacije je prva obrambna linija in je odgovorna za delovanje notranjih kontrol. Druga obrambna linija je odgovorna za oblikovanje in nadzorovanje razvoja sistema notranjih kontrol v prvi obrambni liniji. Tretja obrambna linija je sestavljena iz notranje revizije. Ta je odgovorna za obvladovanje tveganje, izdelovanje priporočil za izboljšave, kjer se ta izkažejo kot potrebne in oblikovanje zagotovil o ustreznosti delovanja notranjih kontrol.

Revizija

Obveznost notranje revizije za proračunske uporabnike

Notranja revizija je obvezna za vse proračunske uporabnike, ki imajo proračun večji od 2 milijonov evrov na leto. Drugi proračunski uporabniki pa morajo opraviti notranjo revizijo vsaj enkrat v obdobju treh let. Obstajata dva načina organizacije notranje revizije – lastna notranjerevizijska služba ali pa najemanje zunanjega izvajalca za notranjerevizijske storitve v celoti. To pomeni, da funkcijo notranje revizije opravi zunanji izvajalec v celoti.

Vloga in pomen notranje revizije pri izboljšavi organizacijskih procesov

Notranja revizija ne služi sankcioniranju posameznikov ali organizacij ob ugotovljenih nepravilnostih, temveč je namenjena preverjanju procesov ter sprejemanju ukrepov za obvladovanje tveganj in spodbujanju izboljšav v organizaciji. Na ta način notranja revizija prispeva k krepitvi vrednosti organizacije. Za notranjo revizijo je ključno, da ima definirano notranjerevizijsko listino, ki jo pripravi podjetje v skladu s stališčem urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ.

Strokovno svetovanje in inovativne rešitve na področju notranje revizije

Podjetje Loris je odlična izbira, saj imajo na razpolago strokovni kader z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem, med katerimi so državni notranji revizorji, preizkušen državni notranji revizor in specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja. Aktualne novice s področja zakonodaje redno objavljajo na spletni strani. Zaposleni se redno udeležujejo izobraževalnih dogodkov, ki pokrivajo ustrezna področja poslovanja njihovih strank.

Poleg tega organizirajo strokovna izobraževanja za njihove stranke in so jim pripravljeni svetovati v vseh primerih iz njihovega strokovnega področja. Podjetje deluje s sodobnim brezpapirnim poslovanjem, kar omogoča pospešeno izvajanje poslovnih procesov in večji nadzor nad dokumenti. Njihovi programi so vgrajeni z inovativnimi lastnostmi, medtem ko je njihova notranja revizorka izredno proaktivna na področju zakonodaje. Družba je tudi član Inštituta notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors).

Celostno strokovno svetovanje v notranji reviziji, računovodstvu in svetovanju poslovanja

Revizijska družba je bila ustanovljena leta 1995, s primarno dejavnostjo notranje revizije proračunskih uporabnikov. Poleg tega izvajajo tudi vrednotenje podjetij, davčno in računovodsko svetovanje, računovodske storitve ter izobraževanja. Družba ima na razpolago strokovni kader, ki nudijo celostno svetovanje strankam.

Družba je vpisana v seznam revizijskih družb za opravljanje notranjerevizijskih storitev uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Ministrstvu za finance. Na področju revizij delujejo ena preizkušena državna notranja revizorka, trije državni notranji revizorji ter pet asistentk. Vsi, ki so zaposleni v podjetju Loris, pa so vpisani v register pri Ministrstvu za finance. Dva zaposlena imata mednarodni CIPFA certifikat za izvajanje notranjih revizij, ena od zaposlenih pa je specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja.

Poleg notranje revizije vodijo tudi računovodstvo nekaterim podjetijem in posrednim proračunskim uporabnikom, kot so zavodi, občine itd. Zaposleni so vpisani v register računovodske poklicne skupine pri Zvezi RFR. So strokovno usposobljeni, da nudijo celostno storitev notranje revizije in svetovanja, ki temeljijo na lastnih izkušnjah skupaj z izkušnjami zunanjih sodelavcev.